Szabelski Piekarnia-Cukiernia

Projekty dofinansowane ze środków UE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polksa Wschodnia, Działanie 1.4 - Wzór na konkurencję

- rozwiń

ETAP I
Firma PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI informuje o realizacji projektu pt.” Poprawa konkurencyjności firmy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI dzięki strategicznemu wykorzystaniu designu”.
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności . Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów.
W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i na jego podstawie opracowana strategia wzornicza.
Całkowita wartość projektu – 142.680,00 zł
Kwota dofinansowania z UE – 98 600,00 zł

ETAP II
Firma PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI informuje o realizacji projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy CUKIERNIA MAREK SZABELSKI poprzez wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej". Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności Przeprowadzone zostaną działania z wykorzystaniem procesów projektowania zawarte w rekomendacjach wskazanych w „Strategii wzorniczej” opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. Wzór na konkurencję, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. W ramach projektu oferta firmy zostanie rozszerzona o nowe innowacyjne recepturowo i wzorniczo produkty piekarniczo-cukiernicze. Ponadto zostanie zrealizowany szereg działań doradczych z zakresu designu mających na celu tworzenie nowej komunikacji marki. Kierownictwo firmy wdroży nowy model zarządzania opartego o design.
Całkowita wartość projektu – 3 904 020.00 zł
Kwota dofinansowania z UE – 1 748 000.00 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy; Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

- rozwiń

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R do działalności przedsiębiorstwa Piekarnia Ciastkarnia Marek Szabelski 
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy; Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
Cele projektu: Celem projektu wdrożenie do działalności wyników prac B+R. Realizacja projektu w okresie od XI. 2017 do XII. 2018 roku.
Planowane efekty:  W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży innowację produktową i procesową – technologiczną związaną z wytworzeniem nowych produktów powstałych w wyniku zastosowania nowej technologii związanej z wykorzystaniem spontanicznego wyprowadzania zakwasu piekarskiego metodą wielofazową z udziałem fermentowanych skórek jabłek. Powstaną nowe produkty – nowe gatunki pieczywa ekologicznego.

Wartość projektu: 9.689.840.09
Wkład Funduszy Europejskich: 3.099.684.26 zł